SPÄŤ

Vyhlásenie o ochrane údajov

I. Meno a adresa zodpovednej osoby

Zodpovedná osoby v zmysle základného nariadenia o ochrane údajov a iných národných zákonov o ochrane údajov členských štátov, ako aj ostatných právnych ustanovení týkajúcich sa ochrany údajov:

REALITY+, s.r.o., Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 53 349 776
Tel.: 0905 658 246
E-mail: rf.realityplus@gmail.comII. Všeobecne k spracovaniu údajov

1. Rozsah spracovania osobných údajov
Spracujeme osobné údaje našich užívateľov zásadne iba vtedy, pokiaľ je to potrebné na prípravu funkčnej webovej stránky, ako aj našich obsahov a výkonov. Spracovanie osobných údajov našich užívateľov sa uskutočňuje pravidelne iba po súhlase užívateľa. Výnimka platí v takých prípadoch, v ktorých predchádzajúce vyžiadanie súhlasu zo skutočných dôvodov nie je možné a spracovanie údajov je dovolené prostredníctvom zákonných predpisov.

2. Právny základ pre spracovanie osobných údajov
Pokiaľ pre procesy spracovania osobných údajov vyžiadate súhlas dotknutej osoby, slúži čl. 6 ods. 1 písm. a základného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) ako právny základ.
Pri spracovaní osobných údajov, ktoré sú potrebné na splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, slúži čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR ako právny základ. To platí aj pre procesy spracovania, ktoré sú potrebné na realizáciu predzmluvných opatrení.
Pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na splnenie právnej povinnosti, ktorá podlieha nášmu podniku, slúži čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR ako právny základ.
Pre prípad, že životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby vyžaduje spracovanie osobných údajov, čl. 6 ods. 1 písm. d GDPR slúži ako právny základ.
Ak je spracovanie potrebné na zachovanie oprávneného záujmu nášho podniku alebo tretej osoby a záujmy, základné práva a základné slobody neprevažujú vyššie uvedený záujem, tak čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR slúži ako právny základ pre spracovanie.

3. Vymazanie údajov a doba uloženia
Osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú alebo zablokujú, hneď ako odpadne účel uloženia. Uloženie sa okrem toho môže uskutočniť vtedy, keď to bolo plánované prostredníctvom európskeho alebo národného zákonodarstva v právnych nariadeniach Únie, zákonoch alebo ostatných predpisoch, ktorým podlieha zodpovedná osoba. Zablokovanie alebo vymazanie údajov sa uskutoční tiež vtedy, keď uplynie lehota uloženia, predpísaná uvedenými normami, iba vtedy nie, ak existuje potrebnosť ďalšieho uloženia údajov pre uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy.III. Príprava webovej stránky a vytvorenie logfiles

1. Opis a rozsah spracovania údajov
Pri každom vyvolaní našej internetovej stránky zaznamená systém automatizované údaje a informácie počítačového systému vyvolávajúceho počítača. Pritom sa zvýraznia nasledovné údaje:

 • Informácie o type prehliadača a použitej verzii
 • Operačný systém užívateľa
 • Internetový servisný správca užívateľa
 • IP-adresa užívateľa
 • Dátum a čas prístupu
 • Webové stránky, z ktorých sa systém užívateľa dostal na našu internetovú stránku
 • Webové stránky, ktoré sa vyvolajú zo systému užívateľa cez našu webovú stránku


Údaje sa taktiež ukladajú do Logfiles nášho systému. Uloženie týchto údajov spolu s inými osobnými údajmi užívateľa sa neuskutoční.

2. Právny základ pre spracovanie údajov
Právnym základom pre dočasné uloženie údajov a Logfiles je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

3. Účel spracovania údajov
Dočasné uloženie IP-adresy prostredníctvom systému je potrebné, aby bolo umožnené vydanie webovej stránky na počítač užívateľa. Na tento účel musí IP-adresa užívateľa zostať na dobu sedenia uložená.
Ukladanie sa uskutočňuje do Logfiles, aby bolo možné zabezpečiť funkčnosť webovej stránky. K tomu nám slúžia údaje na optimalizáciu webovej stránky a na zaistenie bezpečnosti našich informačno-technických systémov. Vyhodnotenie údajov na marketingové účely sa v tejto súvislosti neuskutočňuje.
V týchto účeloch je tiež náš oprávnený záujem na spracovaní údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

4. Doba uloženia
Údaje sa vymažú, hneď ako nie sú viac potrebné na dosiahnutie účelu ich získania. V prípade záznamu údajov na prípravu webovej stránky je tomu tak vtedy, keď je príslušné sedenie ukončené.
V prípade ukladania údajov do Logfiles je to prípadom najneskôr po 180 dňoch.

5. Možnosť námietky a odstránenia
Záznam údajov na prípravu webovej stránky a na ukladanie údajov do Logfiles je nevyhnutne potrebný na prevádzku internetovej stránky. Následne zo strany užívateľa neexistuje žiadna možnosť námietky.IV. Používanie cookies

1. Opis a rozsah spracovania údajov
Naša webová stránka používa cookies. Pri cookies ide o textové súbory, ktoré sa ukladajú v internetovom prehliadači, resp. z internetového prehliadača na počítačový systém užívateľa. Ak užívateľ vyvolá webovú stránku, tak sa môže na operačnom systéme užívateľa uložiť cookie. Tento cookie obsahuje charakteristický sled znakov, ktorý umožňuje jednoznačnú identifikáciu prehliadača pri novom vyvolaní webovej stránky.
Používame cookies, aby sme našu webovú stránku urobili ľahšie užívateľnou. Niektoré prvky našej internetovej stránky vyžadujú, aby vyvolávaný prehliadač sa mohol identifikovať aj po zmene stránky. Do cookies sa pritom ukladajú a sprostredkujú nasledovné údaje:

 • hľadanie správanie


Na našej webovej stránke okrem toho používame cookies, ktoré umožňujú analýzu správania užívateľa pri surfovaní. Nasledovné údaje sa môžu sprostredkovať týmto spôsobom:

 • Zadané hľadané pojmy
 • Častosť vyvolaní stránok
 • Používanie funkcií webovej stránky


Údaje užívateľa, získané týmto spôsobom sa prostredníctvom technických opatrení pseudonymizujú. Preto priradenie údajov k vyvolávajúcemu užívateľovi nie je viac možné. Údaje sa neukladajú spoločne s ostatnými osobnými údajmi užívateľa.
Pri vyvolaní našej webovej stránky bude užívateľ prostredníctvom informačného bannera informovaný o používaní cookies na analytické účely a odkázaný na toto vyhlásenie o ochrane údajov. V tejto súvislosti sa uskutoční tiež upozornenie na to, ako sa môže ukladaniu cookies zamedziť prostredníctvom nastavení v prehliadači.
Pri vyvolaní našej webovej stránky bude užívateľ informovaný o používaní cookies na analytické účely a vyžiada sa súhlas na spracovanie osobných údajov použitých v tejto súvislosti. V tejto súvislosti sa uskutoční tiež upozornenie na toto vyhlásenie o ochrane údajov.

2. Právny základ pre spracovanie údajov
Právnym základom pre spracovanie osobných údajov za použitia technicky potrebných cookies je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.
Právnym základom pre spracovanie osobných údajov za použitia cookies na analytické účely je pri existencii príslušného súhlasu užívateľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR.

3. Účel spracovania údajov
Účelom spracovania technicky potrebných cookies je zjednodušenie používania webovej stránky pre užívateľa. Niektoré funkcie našej internetovej stránky nie je možné ponúknuť bez použitia cookies. Pre tieto je potrebné, aby sa prehliadač rozpoznal aj po zmene stránky. Cookies potrebujeme pre nasledovné aplikácie:

 • Zapamätanie vyhľadávaných pojmov


Údaje užívateľa získané prostredníctvom technicky potrebných cookies sa nepoužívajú na vypracovanie profilov užívateľa.
Používanie analytických cookies sa uskutočňuje na účely zlepšovania kvality našej webovej stránky a jej obsahov. Prostredníctvom analytických cookies sa dozvieme, ako sa využíva webová stránka a môžeme tak našu ponuku neustále optimalizovať.
V týchto účeloch je tiež náš oprávnený záujem o spracovanie osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

4. Doba ukladania, možnosť námietky a odstránenia
Cookies sa ukladajú na počítači užívateľa a z tohto sa sprostredkujú na našu stránku. Preto máte vy ako užívateľ plnú kontrolu nad používaním cookies. Prostredníctvom zmeny nastavení vo vašom internetovom prehliadači môžete prenos cookies deaktivovať alebo obmedziť. Už uložené cookies sa môžu kedykoľvek vymazať. To sa môže uskutočniť tiež automatizovane. Ak sa deaktivujú cookies pre našu webovú stránku, podľa možnosti nie je možné viac využívať všetky funkcie webovej stránky v plnom rozsahu.V. Kontaktný formulár a e-mailový kontakt

1. Opis a rozsah spracovania údajov
Na našej internetovej stránke je k dispozícii kontaktný formulár, ktorý sa môže použiť na elektronické nadviazanie kontaktu. Ak užívateľ využije túto možnosť, tak sa údaje zadané v zadávacej maske sprostredkujú na nás a uložia sa. Tieto údaje sú:

 • Meno užívateľa
 • Telefonický alebo e-mailový kontakt


V časovom okamihu odoslania správy sa navyše uložia nasledovné údaje:

 • IP-adresa užívateľa
 • Dátum a čas registrácie


Pre spracovanie údajov sa v rámci procesu odosielania vyžiada váš súhlas a odkáže sa na toto vyhlásenie o ochrane údajov.
Alternatívne je možné nadviazanie kontaktu cez pripravenú e-mailovú adresu. V tomto prípade sa uložia osobné údaje užívateľa, sprostredkované e-mailom.
V tejto súvislosti sa neuskutoční žiadne postúpenie údajov tretej osobe. Údaje sa použijú výlučne na spracovanie konverzácie.

2. Právny základ pre spracovanie údajov
Právnym základom pre spracovanie údajov je pri existencii súhlasu užívateľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR.
Právnym základom pre spracovanie údajov, ktoré sa sprostredkujú pri odosielaní e-mailu, je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Ak e-mailový kontakt smeruje k ukončeniu zmluvy, tak právnym základom pre spracovanie je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR.

3. Účel spracovania údajov
Samotné spracovanie osobných údajov zo zadávacej masky slúži na spracovanie nadviazania kontaktu. V prípade nadviazania kontaktu cez e-mail je v tom potrebný oprávnený záujem na spracovaní údajov.
Ostatné osobné údaje spracované počas procesu odosielania slúžia na zabránenie zneužitiu kontaktného formulára a na zaistenie bezpečnosti našich informačno-technických systémov.

4. Doba ukladania
Údaje sa vymažú, hneď ako viac nie sú potrebné na dosiahnutie účelu ich získania. Pre osobné údaje zo zadávacej masky kontaktného formulára a tie, ktoré boli zaslané cez e-mail, je to prípad vtedy, keď príslušná konverzácia s užívateľom je ukončená. Konverzácia je ukončená vtedy, keď podľa okolností sa dá zistiť, že príslušný stav vecí je konečne objasnený.
Osobné údaje získané navyše počas procesu odosielania sa najneskôr po lehote siedmich dní vymažú.

Možnosť námietky a odstránenia
Užívateľ má kedykoľvek možnosť odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov. Ak užívateľ nadviaže s nami e-mailový kontakt, tak môže ukladanie osobných údajov kedykoľvek odmietnuť. V takomto prípade konverzácia nemôže pokračovať.
Pre prípad, že chcete využiť vaše právo na námietku, napíšte nám jednoducho cez e-mail na rf.realityplus@gmail.com.
Všetky osobné údaje, ktoré boli uložené pri nadviazaní kontaktu, sa v tomto prípade vymažú.VI. Webová analýza Google Analytics

Vyhlásenie o ochrane údajov pre používanie Google Analytics
Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa uložia na Vašom počítači a umožnia analýzu Vášho používania webovej stránky. Informácie vytvorené cez cookie o Vašom používaní tejto webovej stránky sa spravidla prenesú na server Google v Spojených štátoch amerických a tam sa uložia. Na základe aktivovanej anonymizácie IP adresy na tejto webovej stránke Google však Vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore najskôr skráti. Iba vo výnimočných prípadoch sa prenáša úplná IP adresa na server Google v Spojených štátoch amerických a tam sa skráti. Na požiadanie prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije spoločnosť Google tieto informácie, aby vyhodnotila Vaše používanie webovej stránky, aby zostavila správy o aktivitách na webovej stránke a poskytla ďalšie služby prevádzkovateľovi webovej stránky spojené s používaním webovej stránky a internetu. IP adresa, ktorú v rámci Google Analytics sprostredkuje Váš prehliadač, sa nespája s inými údajmi spoločnosti Google. Ukladaniu cookies môžete zabrániť vhodným nastavením Vášho prehliadača; upozorňujeme však na to, že v takomto prípade nebudete eventuálne vedieť využívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Okrem toho môžete zabrániť zaznamenávaniu údajov vytvorených cez cookie a vzťahujúcich sa na Vaše používanie webovej stránky (vrátane Vašej IP adresy) spoločnosťou Google ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google tak, že si stiahnete a inštalujete plugin prehliadača. Odkaz na Google Optout.
Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane údajov nájdete na www.google.com/analytics/terms/sk.html. Ďalej upozorňujeme na to, že na tejto stránke bola služba Google Analytics rozšírená o kód „anonymizeIp“ na zabezpečenie anonymizovaného zaznamenávania IP adries (tzv. IP masking).VII. Práva dotknutej osoby

Ak sa spracúvajú osobné údaje od vás, ste dotknutá osoba v zmysle GDPR a voči zodpovednému subjektu vám prináležia nasledovné práva:

 • Právo na informáciu
 • Právo na opravu
 • Právo na obmedzenie spracovania
 • Právo na vymazanie
 • Právo na oznámenie
 • Právo na prenositeľnosť údajov
 • Právo na námietku
 • Právo na odvolanie vyhlásenia o súhlase týkajúce sa právnej ochrany údajov
 • Automatizované rozhodnutie v jednotlivom prípade vrátane profilovania
 • Právo na sťažnosť na dozornom úrade